HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

 

Az Alapítvány Alapító okirata módosítás alatt van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ Hármashatárhegyi Sportrepülésért”

 

Alapítvány 

 

Alapító okirat.

/A változásokkal egységes szerkezetben /

 

 

 

2014.

 

 

 

-  1  -

 

ÁLTALÁNOS ADATOK:

 

A szervezet neve:                        Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

A szervezet rövidített neve:        HSA                                                               

A szervezet jelvénye:     kör alakú, aranyszínű szegéllyel kék alapon  

                                       három fehér vitorlázórepülőgép, fent HSA 

                                       1990 piros színű felirat, az alapítás évszá- 

                                        ma, az alsó rész jobb oldalán aranyszínű sze-

                                        géllyel három zöld színű

hegycsúcs                                                                                                                                                                                         

A szervezet székhelye:      1028. Budapest Arad utca sportrepülőtér.

A szervezet ügyintézési helye:   1138. Budapest Dagály utca 11. II. em.

Levelezési cím:             zöld és zöld Kft.1033. Budapest Búza u. 12-14.

Email cím :                    andras.zöld @zz.hu

Bankszámlaszám:         11713005 - 20413260

Honlap:                          hatarhegy.5mp.eu

Működési időtartam :      határozatlan idő.

 

 

Az Alapítvány alapítói :

 

           Farda István 2509. Esztergom, Nyitrai u 2.

           Komlós Vilmos 1023. Budapest, Daru u 1.

           Verebélyi Endre 2083. Solymár, Tető u 4.

 

Alapítói jogok gyakorlója, mint jogutód ::

 

            Budai Gábor 2030. Érd Radnay u. 39.

 

2.

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 

Az Alapítvány célja:

 

a hármashatárhegyi sportrepülés fenntartása és működésének segíté-se, a sportrepülő képzés elősegítése,

a Hármashatárhegy és a Budai Tájvédelmi Körzetbe tartozó repülő-tér természet és környezetvédelme,

szabadidősport gyakorlásának biztosítása.

 

Az Alapítvány közhasznú jogállású, tevékenysége 2011. évi CLXXV. Tv. alapján:

 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- egészséges életmód és sport tevékenység.feltételeinek biztosítása

 

Az Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén fenti szükségleteinek kielégítéséhez,  szolgáltatásait más személyek számára is lehetővé teszi.

 

 

-         2   -

 

A szervezet csak az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végez. Gazdálkodása eredményét nem osztja fel, hanem azt az Alapító  okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

Vagyonával önállóan gazdálkodik, gazdálkodására az Egyesületek gazdálkodására vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

Politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

                                                                      3.

 

ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE

 

 1. 1.      KURATÓRIUM

 

Az alapítvány ügyvezető szerve a háromtagú kuratórium. Elnöke és tagjai vezető tisztségviselők, akiket az alapítók jelölnek ki  3 év határozott időre.

Üléseit az elnök hívja össze, évente legalább két alkalommal, amikor köteles az alapítóknak beszámolni a szervezet működéséről.

Bármely kuratóriumi tag írásban benyújtott, az összehívás okát tartalmazó beadványa esetén a kuratórium ülését 8 napon belül össze kell hívni.

A kuratórium ülésére a tagokat és az alapítókat az ülés előtt legalább nyolc nappal előbb írásban vagy email-on meg kell hívni.

A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét, a napirendet, határozatképtelenség esetén a megismételt ülés időpontját, és utalást arra, hogy a megismételt ülés  a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes.

Az ülések nyilvánosakés akkor határozatképesek, ha azon legalább két tag jelen van.

Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van.

Az ülést az elnök vezeti le és gondoskodik a tartalomszerinti jegyzőkönyv vezetéséről.

A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az egyik hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.

 

A kuratórium ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, ezt az elnök a határozat tervezetének megküldésével kezdeményezi. A tervezet közlésétől számított 8 nap után a tagok a szavazatukat megküldik az elnöknek, aki megállapítja a szavazás eredményét és erről értesíti az érdekelteket.

A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, de ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.

 

A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelményekre, a kizáró okokra, a titoktartási és felvilágosítási kötelezettségükre, a szavazási tilalmukra a Ptk. 3:22.§.- 3:24.§.- okban és a 3:19.§.-ban előírtakat kell alkalmazni.

 

A vezető tisztségvielői megbízatás megszűnik:

 

                             - a kijelölési időtartam leteltével

                             - a kijelölés  visszavonásával

                             -  lemondással

                             - feltételhez kötött kijelölés esetén a  feltétel bekövet-

                               keztekor

                              

                                          -   3   -

 

                                 - kizáró,vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

                                   -  elhalálozással. 

                                                -  cselekvőképesség elvesztésével

                                                -  alapítvány megszűnésével   

                                                          

 2. Elnök :

           

Az Alapítvány képviseletét az elnök látja el, aki önállóan képviseli a szervezetet hatóságok, bíróságok előtt és harmadik személyekkel szemben.

E körben jogosult a szervezet nevében szerződéseket kötni, jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, összeghatártól függetlenül a kuratórium előzetesen jóváhagyott határozata alapján.

Az elnök gondoskodik az Alapítvány eredményes gazdálkodásáról, az adománygyűjtés, a könyvvezetés, a beszámolási szabályok és a működés adminisztratív feltételeinek jogszabályban előírt teljesítéséről.

 

Az alapítók a kuratórium vezető tisztségviselőinek az alábbi személyeket jelölték ki :

Elnök :

 Zöld András 1038. Budapest Vizimolnár u. 28.IV/19

 Tagok :

 Horváth Linda Orsolya 1154.  Budapest Arany János u. 221/a

 Korom Gábor 1037. Budapest Bécsi út 281 sz. alatti lakós

 

Atisztségviselők a kijelölést teljes bizonyítóerejű magánokiratban vállalták.

 

4.

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány célszerinti juttatásának keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás.

 

A vezető tisztségviselő csak nagykorú, teljesen cselekvőképes személy lehet, nem állhat jogerős büntető ítélet, foglalkozástól vagy vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltás jogerős törvényszéki itélet   hatálya alatt.          

                                                       

                                                                      5..

 

BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

 

Az Alapítvány köteles évente az üzleti év utolsó napjára szóló számviteli beszámolót és közhasznúsági jelentést  készíteni, amelyet a kuratórium nyílt szavazással, minősített többséggel (2/3-os szavazati arány) hagy jóvá.

A számviteli beszámoló és a közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet.

 

                                                               -   4   -

 

A kuratórium által elfogadott beszámolót és a közhasznúsági jelentést a mérlegforduló napját követő 5. hónap utolsó napjáig meg kell küldeni Fővárosi Törvényszék és az Országos Bírósági Hivatal részére.                                                            

 

Az éves beszámoló és a közhasznúságú jelentés készítésének kötelezettségére, tartalmára, letétbe helyezésére és közzétételére az érvényben lévő jogszabályi előírások irányadók.

 

6.

 

NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK

 

Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, vagy a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és a ráfordításait a számviteli előírások szerint elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

Bevételek :

-  a közhasznú célra, vagy a működéshez kapott támogatás, adomány összege,

-   a közhasznú tevékenység bevételei,

-   a cél szerinti tevékenységből származó bevétel,

-   eszközök befektetéséből származó bevétel,

-  az egyéb bevétel,

-  vállalkozási tevékenység bevétele

-  a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése utáni kamat,

                         osztalék

 

Költségek :

-  a tevékenység körében felmerült  kiadások

-  közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült

kiadások.

-  működési költségek / adminisztráció ,irodaszer, stb./

-  tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása

-  egyéb költségek

 

Az Alapítvány bevételeit, az adományokat és a vállalkozási bevételeket a szervezet  OPT által vezetett bankszámlára, vagy a pénztárba kell befizetni.      

                                

                                                                  7.

 

MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK

 

A kuratórium elnöke köteles gondoskodni, olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a kuratórium döntésének (határozatának) tartalmát, időpontját, hatályát, a szavazati arányt meg lehet állapítani.

 

A kuratórium nevében az elnök egymaga, a tagok közül pedig két személy együttesen ír alá.                                                            

Kötelezettséget az elnök, vagy két erre felhatalmazott tag vállalhat, a kuratórium által előzetesen jóváhagyott határozat alapján.

A bankszámláról történő rendelkezéshez két személy együttes aláírása szükséges. A  pénzügyi rendelkezések elektronikusan is bonyolíthatók, a számlavezető bank előírásai szerint.


 

-  5  -

 

A kuratóriumi határozatokat az érintettekkel írásban, és a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kell az ügyintézés és a hármashatárhegyi repülőtér székhelyen nyilvánosságra hozni.

Így történik a működés, a szolgáltatás igénybevételének módja és a beszámoló tartalmának nyilvánosságra hozatala is.                            

 

A határozatok végrehajtásáról a kuratórium elnöke gondoskodik, kivéve, ha a végrehajtásért más kuratóriumi tagot tesz felelőssé az ülés.

 

 

                                                                  8..

 

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

 

Az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételéről az alapítványi cél figyelembe vételé-vel a kuratórium dönt.

A kuratórium pályázati felhívást tehet közzé, de annak kiírása nélkül – indokolt írásbeli kérelemmel - is igénybe lehet venni a szolgáltatásokat.

 

                                                                    9.

 

ELLENŐRZÉS

 

Az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az évi 5 millió forintot, ezért az  alapítók az „Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. Tv. 40.§. – továbbiakban :

” Tv.” -  előírásaira figyelemmel, külön felügyelő szervet nem létesítenek.

A szervezet ellenőrzését közvetlenül a kuratóriumi tagok és az alapítók ellenőrzik.

 

10.

ALAPÍTÓI JOGOK GYAKORLÁSA

Az alapítók jogosultságaikat és kötelezettségeiket  nem együttesen, hanem  testületben gyakorolják. Üléseiket szükség szerint tartják , és az Egyesületek közgyűlésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint működik.

Az alapítói jogokat és kötelezettségeket bármely alapító átruházhatja, ha a vagyoni hozzájárulást teljesítette./Tv.3:395.§./

11.

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE.

 

Az Alapítvány megszűnik:

 

-  célját megvalósította, és az alapítók új célt nem határoztak meg,

-  ha a cél megvalósíthatatlanná vált és a cél módosítására, vagy

más alapítvánnyal  való egyesülésre nincs mód,

 


 

-   6   -

 

              - ha három éven át nem folytat tevékenységet,

              - ha a bíróság törli a nyilvántartásból,

                - ha a feltétel bekövetkezett,

                  - ha a bíróság megszünteti, vagy más alapítvánnyal való

                    egyesítését rendeli el 

 

 A jogutód nélkül megszűnt Alapítvány – hitelezői igények után megmaradt – vagyo-

na az alapítói jogok gyakorlóit illeti meg, de annak mértéke nem haladhatja meg az alapítók által az alapítványnak juttatott vagyont.   

Az Alapítvány törlésére a civil szervezetek nyilvántartására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.        

                

  13.
TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET

Az alapítvány törvényességi felügyeletét a nyilvántartást vezető Fővárosi Törvényszék látja el.

A határozatok bírósági felülvizsgálatára, a törvénysértő határozat hatályon kívül helye-zésére, a Ptk 3:35 .§.- 3:37.§. előírásait alkalmazzuk.  

14

VEGYES  RENDELKEZÉSEK

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. Tv., az „Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. Tv.   valamint a hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

Ahol az Alapító okirat „Tv” re utal, azon a felsorolt törvényhelyek értendők.

 

Ezen,- a jogszabályi előírások és alapítói elhatározások miatt több helyen módosított -  Alapító okirat, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az

eredeti létesítő okirat lényeges, hatályos tartalmának.

 

Az eredeti Alapító okirattól eltérő, azt kiegészítő vagy módosító szöveget dőlt betűs írással, a törvényszéki bejegyzést igénylő változások új szövegét félkövér  írással tartalmazza az Alapító okirat.

 

 

Budapest, 2014 április 30.

 

 

………………………………                                           ………………………….

            Budai Gábor                                       Farda István                                                                

 

……………………………….                                           ………………………….

            Komlós Vilmos                                Verebélyi Endre

                                                      

                                                         -   7   -

 

  1 /2014. /IV.30./ Alapítói határozat :

Az alapítók a több alkalommal módosított 2009 november 27.-én kelt  „A hármas-határhegyi Sportrepülésért”  alapítvány Alapító okiratát  egyhangú szavazással hatályon kívül helyezik és helyette az egységes szerkezetben elkészített 2014 április 30.-án kelt Alapító okiratot egyhangúlag jóváhagyják.

Intézkednek a Fővárosi Törvényszék felé a változások nyilvántartáson történő átveze-tése végett.

 

Budapest, 2014 április 30.

 

                                                                                        A kiadmány hiteles :

 

                                                                                         Dr. Szalóky Tibor 

                                                                                            alapítók megh.                                                                                                                                                                  

 

 

 =============================================

 Először kattints ide

==============================

A Magyar Országgyűlés Főtitkára tájékoztatott arról, hogy a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítványt felvette az országos érdekképviseleti szervezetek jegyzékébe.  

A ----->  levél   <-------   

==========================================

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Civil Információs Portál

http://www.civil.info.hu/modules/Orgs/93167 

...................................

„Hármashatárhegyi Sportrepülésért 

Alapítvány" 

 

MÓDOSÍTOTT

ALAPÍTÓ OKIRATA.

  

2009.

 

1990. Szeptember. 22 Alapítvány létrehozása. ,

HHH. Alapítvány Alapító Okirata.  Kuratórium Elnöke: Dr. Hegedűs Dezső,

Módosítások:

 1. 1999. December13.  Dr. Sali Attila,
 2. 2001. Május 10.       Dúzs István,
 3. 2004. Június 19.       Dúzs István,
 4. 2006. Június. 10.      Dúzs  István,
 5. 2008. Május 24.       Dúzs István.       
 6. A 2009. november 27-i módosítások:
 • A szervezet ügyintézési helyének változása.
 • Dr. Szalóky Tibor lakcímváltozása.
 • Változás az alapítvány céljaiban a „magyarországi" és „egyesületeik" szavak beszúrásával az országos kiterjesztés miatt.
 • Az alapítvány elnöke feladatainak változása.
 • A Felügyelő Bizottság személyi változása.
 • A működési előírásokban történt változások miatt.

1.

 

ÁLTALÁNOS ADATOK:

 

A szervezet neve:                        Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

A szervezet rövidített neve:        HSA                                                                

A szervezet jelvénye:                  Kör alakú, aranysárga szegéllyel égszínkék alapon  három közeledő fehér vitorlázórepülőgép. Fent HSA 1990 piros színű felirat az alapítás évszámával. Alsó rész jobb oldalán aranyszínű szegéllyel három zöld színű hegycsúcs.

A szervezet bélyegzője:          Téglalap alapon,    HÁRMASHATÁRHEGYI                       

SPORTREPÜLÉSÉRT

 ALAPÍTVÁNY 1368 

 ADÓ SZ:      18006379-1-41

A bélyegző lenyomata:              

 

A szervezet székhelye:               1028 Budapest Arad utca sportrepülőtér.

A szervezet ügyintézési helye:   1138 Budapest Dagály utca 11. II. em.

Levelezési cím:                           1368 Budapest Pf: 184.

Bankszámlaszám:                       11713005-20413260

Adószám:                                    18006379-1-41.

Telefon:                                       376-51-10

Fax:                                             376-51-10

E-mail cím:                                 hhh.sa@index.hu

Honlap:                                       hatarhegy.5mp.eu                

A szervezet működési tartama:  határozatlan idő.

 

Az Alapítvány alapítói:

Farda István 2509 Esztergom, Nyitrai u 2.

Komlós Vilmos 1023 Budapest, Daru u 1.

Sarkadi Dénes 1026 Budapest, Bimbó út 230.

Dr. Szalóky Tibor 1138. Bp. Párkány u. 23.

Szűcs Miklós  2455 Beloiannisz, Delcsev u  31.

Verebélyi Endre   2083 Solymár, Tető u 4.

Az Alapítvány eredeti alapító okiratában alapítóként feltüntetett POLTEX Kisszövetkezet (2051 Biatorbágy, Vöröshadsereg út 60.) felszámolási eljárása 1996 március 21-én befejeződött, így a cég megszűnt. A Pest Megyei Bíróság, mint cégbíróság Cg. 13-02-050267/16 szám alatt kelt végzésével a cég cégjegyzékből való törlését elrendelte.

 

2.

 

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA: 

Az Alapítvány célja:

a hármashatárhegyi sportrepülés fenntartása és működési feltételeinek biztosítása, a sportrepülő kiképzés elősegítése,

a magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme,

a Hármashatárhegy és a Budai Tájvédelmi Körzetbe tartozó repülőtér természet és környezetvédelme,

szabadidő-sport gyakorlásának biztosítása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény alapján:

26. § c)  4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

26. § c)  8. természetvédelem, állatvédelem,

26. § c)  9. környezetvédelem,

26. § c)12. emberi- és állampolgári jogok védelme;               

26.§ c) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében és azt nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása eredményét nem osztja fel, hanem azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

ÜGYINTÉZŐ KÉPVISELETI SZERVE 

1.      KURATÓRIUM:

 

A szervezet legfőbb döntéshozó szerve az öttagú kuratórium. Elnöke és tagjai vezető tisztségviselők, akiket az alapítók jelölnek ki öt évre.

Üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, évente legalább két alkalommal.

Bármely kuratóriumi tag írásban benyújtott, az összehívás okát és célját tartalmazó beadványa esetén a kuratórium ülését össze kell hívni.

A kuratórium dönt a vagyon és az adományok létesítő okirat szerinti felhasználásáról.

Az ülés nyilvános és akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van.

Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratórium ülésére a tagokat az ülés előtt legalább nyolc nappal előbb írásban kell meghívni. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendet.

A kuratórium elnöke vezeti le az ülést és gondoskodik arról, hogy az ülésen jegyzőkönyvet vezessenek, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és az egyik hitelesítőnek megválasztott tag ír alá.

A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítóknak beszámolni a szervezet működéséről.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

a választási ciklus leteltével,

lemondással,

visszahívással,

elhalálozással.

Kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapítók új kuratóriumi tagot jelölnek ki.

 

2. A kuratórium elnöke:

Az Alapítvány ügyeinek intézését és képviseletét az elnök látja el. Az elnök önállóan képviseli a szervezetet hatóságok, bíróságok és harmadik személyekkel szemben. E körben jogosult a szervezet nevében szerződéseket kötni, jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni, összeghatártól függetlenül a Kuratórium által előzetesen jóváhagyott határozat alapján,

Az elnök gondoskodik az Alapítvány gazdálkodásáról, adminisztratív feltételek biztosítására a nyilvántartási és könyvvezetési kötelezettségek teljesítéséről.

Az elnököt az alapítók jelölik ki, megbízása 5 évre szól.

3. A kuratórium tagjai:

 

  Elnök:   Dúzs István    1183 Budapest, Haladás u 11. sz. alatti lakos,

 Tagok:   Csefkó Árpád 1125 Budapest, Akó u 4. sz. alatti lakos,

               Farda István    2509 Esztergom-Kertváros, Nyitrai út 2. sz. alatti lakos,

                Hajdu Lajos    1038 Budapest, Lukács György út 6. sz. alatti lakos,

                Hollósi Antal  1117 Bp. Szerémi út. 45. sz. alatti lakos.

 

3/a. 

ELLENŐRZÉS 

Az alapítók az 1997. évi CLVI. törvény 10. § (1) alapján Felügyelő Bizottságot jelölnek ki. A Felügyelő Bizottság egy fő elnökből és két tagból áll, megbízásuk öt évre szól. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyvelésébe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal vesznek részt.

A Felügyelő Bizottság köteles a kuratórium tagjait tájékoztatni és a kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelyek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé,

-  a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - a kuratóriumot össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság jogosult.

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, akkor a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

Elnök:  Gavronek Ferenc  1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 38. sz. alatti lakos,

Tagok:  Dózsa Sándor 2083. Solymár, Váczi M.u.14.sz alatti lakos,

             Verebélyi Endre 2083 Solymár, Tető u 4. sz. alatti lakos.

4. 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG.

 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:

kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül,

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásának keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás.

Az Alapítvány megszűntét követő két éven belül nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki:

-   a kuratórium elnöke, vagy tagja,

-   az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló   

     munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,  

     ha jogszabály másként nem rendelkezik az Alapítvány cél szerinti 

     juttatásában részesül kivéve bárki által megkötés nélkül igénybe vehető,  

     nem pénzbeli szolgáltatásokat,

                -  az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozói.

5.

 

BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK. 

Az Alapítvány köteles évente beszámolót készíteni, melyet a kuratórium nyílt szavazással, minősített többséggel (2/3-os szavazati arány) hagy jóvá.

Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készíteni. A jelentés elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik.

A jelentés tartalma:

-         a számviteli beszámoló,

-         költségvetési támogatás felhasználása,

-         vagyon felhasználási kimutatás,

-         bárhonnét, vagy bárkitől kapott támogatás mértéke,

-         tisztségviselőnek nyújtott juttatások értéke,

-         a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

 

A közhasznúsági jelentés nyilvános, abba bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. A számviteli beszámolóra vonatkozó előírás az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

6.

 

NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK. 

Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, vagy a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és a ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

Az Alapítvány bevételei:

-         az alapítóktól, vagy más adományozóktól közhasznú célra, vagy a működés költségei fedezetére kapott támogatás, ill. adomány könyv szerinti, vagy ennek hiányában piaci áron,

-         közhasznú tevékenység bevételei,

-         a cél szerinti tevékenységből származó, vagy ahhoz kapcsolódó bevétel,

-         eszközök befektetéséből származó bevétel,

-         egyéb jogszabályokban meghatározott bevétel,

-         vállalkozási tevékenység bevétele.

 

Az Alapítvány költségei:

 

-        a tevékenység érdekében felmerült ráfordítások és kiadások,

-        a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítások és kiadások.

Az Alapítvány céljára történő befizetéseket, adományokat és vállalkozási bevételeket a kuratórium által kiválasztott pénzintézetnél vezetett számlára, vagy a pénztárba kell befizetni.

  

7.

 

MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSOK. 

A kuratórium elnöke köteles gondoskodni, olyan nyilvántartás folyamatos vezetéséről, amely a kuratórium döntésének (határozatának) tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét meg lehet állapítani.

A kuratóriumi döntéseket az érintettekkel írásban, egyébként pedig helyben, szokásos módon kifüggesztéssel kell a székhelyen és a repülőtéren nyilvánosságra hozni. Így történik a működés, a szolgáltatás igénybevétele módja és a beszámoló közlésének nyilvánosságra hozatala is.

A működésre vonatkozó iratokba az elnök engedélyével lehet betekinteni.

A határozatok végrehajtásáról a kuratórium elnöke gondoskodik, kivéve, ha a végrehajtásért más kuratóriumi tagot tesz felelőssé.

A kuratórium nevében az elnök egymaga, a tagok közül pedig két személy együttesen ír alá.

Kötelezettséget az elnök, vagy két erre felhatalmazott tag vállalhat, a Kuratórium által előzetesen jóváhagyott határozat alapján. A bankszámláról történő rendelkezéshez két személy együttes aláírása szükséges. Az elnök a pénzügyi rendelkezéseit a számlavezető helyen elektronikusan is bonyolíthatja. Csak olyan kifizetések engedélyezhetők, amelyek megfelelnek a szervezeti célok elérésének.

 

8.

SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE.

Az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételéről az Alapítvány céljának figyelembevételével a kuratórium dönt.

A kuratórium pályázati felhívást tehet közzé, de annak kiírása nélkül is igénybe lehet venni a szolgáltatásokat.

A magyar sportrepülők és egyesületeik az Alapítvány érdekképviseleti szolgáltatásait díjmentesen vehetik igénybe.

9.
A SZERVEZET MEGSZŰNÉSE.

Az Alapítvány megszűnése esetén az alapítókat az általuk rendelkezésre bocsátott vagyon illeti meg, a fennmaradó vagyont más hasonló közcélra kell fordítani.

 

10.
VEGYES RENDELKEZÉSEK.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló, több alkalommal módosított 1959. évi IV. Tv. 74. §, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. előírásait kell alkalmazni.

 

Budapest 2009. november 27.

 

                                                                   ............................................

                                                                                     Dúzs István

                                                                                            elnök

 

Alapítók:

 

 

 

              Farda István                                            Komlós Vilmos

              2509 Esztergom                                      1023 Budapest

              Nyitrai u 2.                                              Daru u 1.

 

 

 

             Sarkadi Dénes                                          Dr. Szalóky Tibor

             1026 Budapest                                         1138. Budapest

             Bimbó út 230.                                          Párkány u. 23.

 

 

 

             Szűcs Miklós                                           Verebélyi Endre

             2455 Beloiannisz                                     2083 Solymár

             Delcsev u 31.                                           Tető u 4.

 

 

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 237
Tegnapi: 182
Heti: 1 189
Havi: 3 502
Össz.: 1 149 532

Látogatottság növelés
Oldal: Alapszabály.
HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY - © 2008 - 2024 - harmashatarhegy.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »